ហ៊ុន ឆេងអ៊ី

ហ៊ុន ឆេងអ៊ី

Hon Chheng Y

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS