ជា វិសាល

ជា វិសាល

Chea Visal

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាលាអន្តរជាតិ វេស្ទើន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Computer Foundation