សុត បញ្ញា

សុត បញ្ញា

Sot Pagna

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុម៉ាក់ស៊ីម៉ា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Database