ប៊ុន ណាំហាយ

ប៊ុន ណាំហាយ

Bun Namhay

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning