ស៊ីម ប៊ុនធឿន

ស៊ីម ប៊ុនធឿន

Sim Bunthoeurn

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network