សួន បញ្ញា

សួន បញ្ញា

Sourn Panha

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី Limkokwing University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning