ញ៉េបម៉ី ឬទ្ឋិរាជ

ញ៉េបម៉ី ឬទ្ឋិរាជ

Nhepmey RetheeReach

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី Limkokwing University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning