ឃុន និមល

ឃុន និមល

Khun Nimol

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី Ccymer Inc

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop