ចែម ទិត

ចែម ទិត

Chem Teth

ឆ្នាំសិក្សា 2014

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network