ឡា​ តារា

ឡា​ តារា

La Tara

ឆ្នាំសិក្សា 2014

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL