លេង វិសុត

លេង វិសុត

Leng Visoth

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី Hattha Kaksekar Limited

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា