រ៉េន រីប៉ូ

រ៉េន រីប៉ូ

Ren Ripo

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning