ឈិន ធុច

ឈិន ធុច

Chhin Thuch

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី ABI2

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop