ទិន ហេង

ទិន ហេង

Tin Heng

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL
  2. Computer Network
  3. Window Server