ប៊ុត គង់

ប៊ុត គង់

Buth Kuong

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ផសាស្រ្ត

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++