សោម ស៊ុនដារ៉ា

សោម ស៊ុនដារ៉ា

Som Sondara

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី Compura Training Ulam Corporation

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning