ហ៊ត ស៊ីផូ

ហ៊ត ស៊ីផូ

Hout Sypho

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Adobe Photoshop
  3. PHP & My SQL
  4. PHP & My SQL
  5. Website Design With CSS