ស៊ឺន រដ្ឋា

ស៊ឺន រដ្ឋា

Seun Rotha

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Java Programing
  3. C# Beginning