ឡូត លាង

ឡូត លាង

Lot Leang

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី ភោជនីយដ្ឋានខ្មែរសុរិទ្ឋ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  3. Computer Foundation