ឃិន ចាន់ពីយ៉ាណូ

ឃិន ចាន់ពីយ៉ាណូ

Khin Chanpiyano

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5