ភី វិសុទ្ឋកិត្យា

ភី វិសុទ្ឋកិត្យា

Phy Visothkitya

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី Ministry of National Defense

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network