រ៉ន ធារិទ្ឋិ

រ៉ន ធារិទ្ឋិ

Rorn Thearith

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning