ឡាយ ពិសី

ឡាយ ពិសី

Lay Pisey

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី Ministry of National Defense

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network