បេ ឆាយឡុង

បេ ឆាយឡុង

BE CHHAY LONG

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network