ហ៊ាង គឹមហុង

ហ៊ាង គឹមហុង

Heang Kim Hong

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++