វណ្ណ ចន្ទ័ធី

វណ្ណ ចន្ទ័ធី

Van Chanthy

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL