ឡុង ពន្លឺ

ឡុង ពន្លឺ

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML
  2. OOP PHP
  3. PHP & My SQL
  4. C# Beginning
  5. Website Design With CSS

ស្នាដៃ