លីម សេងឃុន

លីម សេងឃុន

Lim Sengkhun

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី Institute of Foreign Languages-វិទ្យាស្ថាន ភាសាបរទេស

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming