ទូច សុភក្រ័

ទូច សុភក្រ័

Thouch Sopheak

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network