កាក់ រដ្ឋា

កាក់ រដ្ឋា

Kak Ratha

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ-BBU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network
  2. VB.NET Database