មី រត័្នសំបូរ

មី រត័្នសំបូរ

My RathSambo

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី Great Angkor Toux

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5