ប៉ូ ប៊ុនម៉ា

ប៉ូ ប៊ុនម៉ា

Po Bunma

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network