ជា ស៊ីណា

ជា ស៊ីណា

Chea Sina

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation
  2. Website Design With CSS