កៅ ចាន់យ៉ា

កៅ ចាន់យ៉ា

kao Chanya

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation