ជ្រឿន សុភក្ត័

ជ្រឿន សុភក្ត័

Chroeun Sopheak

ឆ្នាំសិក្សា 2014

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop