គី សារ៉ាយុទ្ឋ

គី សារ៉ាយុទ្ឋ

Ky Sarayuth

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation