យូ បណ្ឌិត

យូ បណ្ឌិត

You Bandith

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី PTC Computer

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning
  2. VB.NET Database