ថូ ម៉ារ៉ាឌី

ថូ ម៉ារ៉ាឌី

Tho Marady

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL