កេង តារាវុឌ្ឃិ

កេង តារាវុឌ្ឃិ

Keng Daravuth

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង-សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network
  2. C# Beginning