ប៊ិន កញ្ញាវឌី

ប៊ិន កញ្ញាវឌី

Bin Kanhavordy

ឆ្នាំសិក្សា 2014

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop