សុខ ហាក់ផេង

សុខ ហាក់ផេង

Sok Hak​ Pheng

ឆ្នាំសិក្សា 2014

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop