សូ ចិត្រា

សូ ចិត្រា

So Chetra

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML
  2. Computer Network
  3. Website Design With CSS