ព្រាប រដ្ឋា

ព្រាប រដ្ឋា

Preap Ratha

ឆ្នាំសិក្សា 2014

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network
  2. C/C++