ឈឹមហ៊ឹង សុម៉ាលី

ឈឹមហ៊ឹង សុម៉ាលី

ChhoemHoeng Somaly

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network