សួង សុវណ្ណរាសី

សួង សុវណ្ណរាសី

Sourng Sovanreasey

ឆ្នាំសិក្សា 2014

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. C/C++