ឈិន សុវណ្ណរាជ

ឈិន សុវណ្ណរាជ

Chhin Sovanreach

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ មេគង្គកម្ពុជា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++