ទិត ប៉ូលីន

ទិត ប៉ូលីន

Tit Polin

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី Ministry of Education, Youth and Sport

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation