មាស សារ៉ាវី

មាស សារ៉ាវី

Meas Saravy

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី Svay Rieng University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming