លី គួងអៀវ

លី គួងអៀវ

Ly Kong Iv

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. JavaScript
  3. OOP PHP
  4. PHP & My SQL
  5. C# Beginning
  6. C# Database Programming
  7. Website Design With CSS