ផល ពិសិដ្ឋ

ផល ពិសិដ្ឋ

Phal Pishid

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី Kampong Cham Province

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network